Державна атестація

Опубліковано: Четвер, 08 листопада 2012

 Питання до державної атестації для студентів спеціальності "ПРАВОЗНАВСТВО"

Дисципліна: ТРУДОВЕ ПРАВО

 1.Поняття і види відпусток.
2.Порядок надання відпусток. Перенесення щорічних відпусток на інший період. Поділ відпустки на частини.
4.Відпустки без збереження заробітної плати.
5.Загальні підстави припинення трудового договору.
6.Розірвання трудового договору за ініціативою працівника.
7.Повноваження профкому при звільненні.
8.Оформлення звільнення. Проведення розрахунку при звільненні.
9..Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб.
10.Поняття, системи, форми оплати праці.
11.Оплата надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні та при відхиленні від нормальних умов праці.
12.Правове регулювання роботи за сумісництвом. Суміщення професій і посад.
13.Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.
14.Розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу.
15.Поняття та види дисциплінарної відповідальності.
16.Поняття і види матеріальної відповідальності.
17.Обмежена матеріальна відповідальність.
18.Повна матеріальна відповідальність.
19.Колективна (бригадна) та кратна (підвищена) матеріальна відповідальність.
20.Охорона праці жінок.
21.Охорона праці неповнолітніх.
22.Поняття та класифікація джерел трудового права.
23.Поняття трудових відносин.
24.Поняття і види суб’єктів трудового права.
25.Класифікація прав профспілок.
26.Поняття і види трудових колективів.
27.Порядок укладення колективних договорів (угод).
28.Поняття зайнятості населення.
29.Правовий статус безробітних.
30.Трудова книжка, її практичне значення для працівника.
31.Особливості окремих видів трудових договорів. Контракт як особлива форма трудового договору. Трудові договори про тимчасові і сезонні роботи.
32.Поняття, сторони та форми трудового договору. Види трудових договорів.
33.Загальна характеристика Закону України “Про зайнятість населення”.
34.Державне регулювання зайнятості населення.
35.Державні гарантії та компенсації громадянам, які втратили роботу.
36.Поняття та види робочого часу. Облік робочого часу.
37.Нормальний та скорочений робочий час.
38.Неповний та ненормований робочий час.
39.Правове регулювання надурочних робіт.
40.Поняття та види часу відпочинку за трудовим правом.

Дисципліна: ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО

1.Цивільне право як галузь права.
2.Цивільне законодавство.
3.Цивільні правовідносини, їх види.
4.Правоздатність та дієздатність фізичних осіб.
5.Строки і терміни у цивільному праві .Позовна давність.
6.Поняття та зміст права власності.
7.Набуття і припинення права власності.
8.Правочини.
9.Віндикаційний та негаторний позови.
10.Захист права власності.
11.Поняття та класифікація об'єктів цивільних прав.
12. Речово-правові засоби забезпечення зобов'язань.
13.Договір підряду.
14.Договір дарування та довічного утримання.
15.Загальні положення про відшкодування шкоди.
16.Захист прав споживачів.
17.Публічна обіцянка винагороди.
18.Договір комерційної концесії.
19.Договір купівлі – продажу.
20.Суміжні речові права.
21.Поняття і підстави цивільно-правової відповідальності.
22.Договір доручення та комісії.
23.Зобовя’зально-правові засоби виконання зобов'язання.
24.Поняття та види зобов'язань.
25.Спадкування за законом.
26.Поняття та умови укладання шлюбу.
27.Договір перевезення.
28.Договір позики.
29.Здійснення права на спадкування.
30.Договір страхування.
31.Договір найму.
32.Спадкування за заповітом.
33.Недійсність, припинення та розірвання шлюбу.
34.Усиновлення. Опіка та піклування.
35.Недійсні правочини.
36.Поняття та ознаки юридичних осіб.
37.Види юридичних осіб.
38.Виникнення та припинення юридичних осіб.
39.Представництво, його види.

Дисципліна: ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

1.Підприємництво, його ознаки і види.
2.Поняття та види суб’єктів підприємництва.
3.Ліцензування певних видів діяльності.
4.Державні унітарні підприємства.
5. Виробничий кооператив.
6. Поняття та види недобросовісної конкуренції.
7.Акціонерні товариства.
8.Господарські об'єднання.
9.Повні товариства.
10.Товариство з обмеженою відповідальністю.
11.Відкриття рахунків в банках.
12.Договір лізингу.
13.Кредитний договір.
14.Юридична відповідальність в сфері підприємницької діяльності.
15.Зовнішньоекономічна діяльність.
16.Відповідальність за невиконання зобов’язань.

Дисципліна: ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

1.Процесуальна співучасть і процесуальне правонаступництво, їх види.
2.Правове положення учасників цивільного процесу.
3.Представництво в цивільному процесі.
4. Порядок та значення участі в цивільному процесі органів державної влади, місцевого самоврядування, прокуратури.
5.Підвідомчість і підсудність цивільних справ.
6.Докази в цивільному процесі, їх види, предмет і мета доказування.
7.Визначення ціни позову.
8.Заходи процесуального примусу.
9.Наказне провадження, його визначення та його сутність.
10.Поняття позову, його елементи, форма.
11.Провадження у справі досудового розгляду.
12.Порядок призначення та проведення експертиз. Види експертиз у цивільному процесі.
13.Порядок забезпечення позову.
14.Етапи судового розгляду цивільної справи.
15.Порядок заявлення та вирішення відводів у суді.
16.Дослідження доказів у цивільному процесі.
17.Порядок фіксування цивільного процесу.
18.Порядок та підстави зупинення провадження у справі.
19.Підстави та наслідки закриття провадження у справі.
20.Поняття, види та порядок винесення рішень по справі, їх зміст.
21.Виправлення помилок та описок в рішенні суду. Додаткове рішення суду.
22.3аочний розгляд справи.
23.3агальна характеристика окремого провадження.
24.Розгляд справ про надання психіатричної допомоги, про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.
25.Порядок розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
26.Загальна характеристика апеляційного провадження.
27.Розгляд справи в апеляційній інстанції.
28.3агальна характеристика касаційного провадження.
29.Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.
30.Поняття та процесуальне положення сторін, третіх осіб у цивільному процесі.

Дисципліна: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З КАДРАМИ

1.Організаційна структура кадрової служби. Функції відділу кадрів.
2.Робота відділу кадрів щодо планування чисельності працюючих. Методи планування.
3.Способи вивчення осіб, які входять до кадрового резерву.
4.Робота, щодо управління адаптацією, яку здійснює відділ кадрів.
5.Мета і порядок підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
6.Робота, щодо організації кадрового резерву на підприємстві.
7.Причини плинності кадрів і методи їх попередження.
8.Принципи проведення роботи по комплектуванню кадрів.
9.Загальні правила ведення кадрового діловодства.

Дисципліна: ОХОРОНА ПРАЦІ

1.Охорона праці в Україні – важливий напрям національної політики.
2.Практика застосування Закону України “Про охорону праці”.
3.Законодавчі акти про охорону праці.
4.Характеристика Закону України “Про охорону праці”.
5.Державне управління і нагляд за охороною праці.
6.Органи державного управління охороною праці.
7.Органи державного нагляду за охороною праці.
8. Громадський контроль за охороною праці.
9.Служба охорони праці на підприємстві.
10.Функції служби охорони праці на підприємстві.
11.Інструктаж та його види.
12.Класифікатори нещасних випадків.
13.Травми та професійні захворювання.
14.Причини виробничого травматизму.
15.Розслідування та облік нещасних випадків виробничого характеру.
16.Обов’язки керівника, комісії, профспілок та уповноважених трудових колективів при розслідуванні нещасного випадку.
17.Розслідування та облік професійних захворювань.
18.Основні шкідливі і небезпечні фактори та причини побутового травматизму.
19.Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру.
20.Реєстрація нещасних випадків.
21.Основні характеристики робочої зони.
22.Метеорологічні умови робочій зони.
23.Основні параметри, що характеризують здорові умови праці.
24.Природне освітлення, його види і принципи розрахунку.
25.Види штучного освітлення, характеристика джерел штучного освітлення.
26.Шум, його вплив на організм, норми і методи захисту.
27.Електричний струм, дія на організм людини, причини ураження електричним струмом, надання лікарської допомоги при електротравмах.
28.Пожежі, причини виникнення та шляхи розповсюдження, методи гасіння пожеж та основні вогнегасні речовини.
29.Оцінка пожежної небезпеки підприємства, організацій і установ.
30.Основні вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки.
31.Організація служби охорони праці на підприємстві.v 32.Адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці на виробництві.
33.Техніка безпеки при роботі з хімічним посудом.
34.Перша допомога при хімічних опіках.
35.Найважливіші надбання Закону України „Про охорону праці".
36. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
37. Навчання з питань охорони праці.
38.Знаки безпеки та сигнальні кольори.
39.Вимоги безпеки щодо організації робочих місць.
40.Порядок дій у разі пожежі.

Дисципліна: АГРАРНЕ ПРАВО

1.Зовнішньоекономічна діяльність.
2.Виробничі сільськогосподарські кооперативи. Основні положення закону «Про сільськогосподарську кооперацію».
3.Правове становище фермерського господарства.
4.Підстави, порядок, умови створення фермерського господарства.
5.Земельні правовідносини в фермерському господарстві. Порядок надання і одержання земельної ділянки.
6.Майнові правовідносини, що виникають в процесі діяльності фермерського господарства. Вирішення майнових спорів між членами фермерського господарства.
7.Припинення діяльності фермерського господарства.
8.Характеристика особистого селянського господарства громадян, працівників сільськогосподарських підприємств.
9.Майнові правовідносини в особистому селянському господарстві. 10.Вирішення майнових суперечок між членами цього господарства.
11.Характеристика державного управління сільським господарством за сучасних умов.
12.Органи державного управління сільським господарством.
13.Повноваження ревізійної комісії сільськогосподарського підприємства.
14.Поняття і види відповідальності в аграрному праві.
15.Поняття і види аграрно-договірних зобов’язань.
16.Договори щодо матеріально-технічного обслуговування.
17.Договори щодо матеріально-технічного забезпечення сільгосппідприємств.

Дисципліна: ОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ В СУСПІЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

1.Поняття, суть та значення правової роботи в суспільному виробництві.
2.Діяльність юридичної служби щодо забезпечення законності, правового виховання і пропаганди діючого законодавства.
3.Юридичні служби міністерств, підприємств, установ як система державних органів.
4.Етапи договірно-правової роботи.
5.Робота юридичної служби, пов’язана з підвищенням якості продукції.
6.Правове регулювання порядку висунення і розгляду претензій.
7.Основні напрямки правової роботи із забезпечення законності на будь-якому підприємстві.
8.Основні напрямки роботи юридичної служби щодо забезпечення дотримання трудового законодавства та зміцнення трудової дисципліни.
9.Контроль юридичної служби за дотриманням встановленого законодавством порядку приймання продукції.

Joomla Plugins Перегляди: 3740

 baner tdatu  monBaner  baner dist navch  baner npc  baner biblioteka  baner el biblio    

baner nmc     baner uonoda     baner djerela     baner ugl     baner testuvannya