Пам'ятка студента-заочника

Опубліковано: Четвер, 08 листопада 2012

Обов’язки студента

Студенти-заочники навчаються за тим же навчальним планом, що й студенти денної форми. Різниця полягає в тому, що студенти-заочники близько 70% часу працюють самостійно. Успіх самостійної роботи залежить від того, як студент-заочник буде виконувати свої обов’язки.

Студент-заочник повинен:
1. Виконувати в строк контрольні роботи, або складати заліки з дисциплін, передбачені в навчальних завданнях. Складання заліків і успішне вивчення матеріалу в значній мірі полегшується тоді, коли студент систематично відвідує аудиторні заняття.
2. Після отримання перевіреної контрольної роботи з рецензією, необхідно в разі потреби виконати вимоги, поставлені викладачем у рецензії.
3 .Впроваджувати набуті теоретичні знання у виробництво. Використовувати свої практичні знання для ілюстрації та підтвердження вивчених наукових положень.
4. Тримати зв'язок з заочним відділом. Запитувати, що незрозуміло. Викладачі коледжу завжди допоможуть вам.
5. Обов'язково з'являтись за викликом у коледж на консультації. Консультації сприятимуть самостійному опрацюванню матеріалу та успішній здачі заліків.
6. Вчасно з'являтись за викликом у коледж на лабораторно-екзаменаційну сесію.
7. Клопотати перед керівництвом підприємства, де працює студент-заочник, надання пільг, передбачених законодавством України.

Права і пільги студентів

Студент-заочник має право:
1. Користуватись навчальними кабінетами і лабораторіями, наочними приладами і обладнанням коледжу, де він навчається.
2. Користуватись бібліотекою та читальним залом.
3. Користуватись гуртожитком коледжу під час настановчої, лабораторно-екзаменаційної сесій, консультацій.
4. Одержувати від викладачів коледжу безкоштовно навчальні завдання та методичні вказівки для тимчасового використання (навчальні завдання та методичні вказівки обов’язково повертаються коледжу після їх використання).
5. Бути присутнім у складі навчальної групи на всіх заняттях, консультаціях, а також одержувати індивідуальні консультації в усній і письмовій формах.

Студент заочного відділення має пільги:
1. При наданні щорічних відпусток працівникам, які навчаються у навчальних закладах без відриву від виробництва, адміністрація підприємств, організацій і установ зобов'язана приурочувати, за їх бажанням, ці відпустки до часу проведення настановчих занять, виконання лабораторно-практичних робіт, складання заліків і екзаменів у навчальному закладі.
2. Працівникам, які навчаються у коледжі, щорічні відпустки у перший рік роботи можуть надаватися за їх бажанням раніше, ніж закінчиться 11 місяців з моменту працевлаштування.
3. Працівникам, які навчаються у Новокаховському коледжі ТДАТУ заочно, надаються додаткові відпустки із збереженням середньої заробітної плати:
- на період настановчих занять, виконання лабораторно-практичних робіт, складання заліків і екзаменів на першому та другому курсах - 30 календарних днів, на третьому курсі - 40 календарних днів щорічно. Конкретно тривалість лабораторно - екзаменаційних сесій визначає навчальний заклад;
- на період складання державних екзаменів у коледжі - 30 робочих днів;
- на період підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) - до 2 місяців.
4. Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва у коледжі, протягом 10 місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних екзаменів надається при шестиденному робочому тижні один вільний від роботи день на тиждень для підготовки до занять з оплатою в розмірі, визначеному підприємством, організацією, установою, але не менше 50% середньої заробітної плати за основним місцем роботи. 
5. Студенти, які навчаються без відриву від виробництва, забезпечуються за їх бажанням гуртожитком на час лабораторно-екзаменаційної сесії, підготовки і захисту дипломних проектів та складання державних екзаменів.

Навчальний процес

Навчальний план заочного відділення відповідає за переліком дисциплін і кількістю годин, які відводяться на їх вивчення, навчальному плану стаціонарного відділення.

В навчальну роботу студентів-заочників включається:
1. Участь в настановчих заняттях та консультаціях;
2. Самостійна робота над підручниками за програмою; 
3. Участь в лабораторно-екзаменаційних сесіях;
4. Виконання контрольних робіт або здача усних заліків та виконання класних контрольних робіт, передбачених навчальним планом;
5. Самостійне виконання лабораторних і практичних робіт, вказаних в навчальних завданнях;
6. Виконання курсових проектів; 
7. Виробнича практика; 
8. Підготовка і здача державних екзаменів або захист дипломних проектів.

Для забезпечення можливості виконання студентами-заочниками усіх елементів навчальної роботи коледж надає таку допомогу: 
1. Організовує навчальні групи і проводить очно-групові консультації;
2. Забезпечує заочників на їх вимогу необхідною літературою з фонду бібліотеки коледжу; 
3. Забезпечує навчальними завданнями і методичними вказівками до них з усіх дисциплін.
Навчальні завдання включають програму (або її частину) з дисципліни; методичні поради до самостійного вивчення дисципліни, перелік літератури; які практичні роботи слід виконувати; питання для самоконтролю знань; питання для виконання контрольної роботи.
4. Організовує прийом усних заліків та написання класних контрольних робіт, проводить перевірку та рецензування контрольних робіт надісланих заочниками, а також веде облік успішності та виконання навчальних планів заочниками.
5. Розробляє, видає та надає консультації по виконанню курсових та дипломних робіт заочниками.
6. Викликає студентів-заочників, які виконали навчальний план, для участі в лабораторно-екзаменаційних сесіях. На лабораторно-екзаменаційних сесіях проводяться заняття у вигляді оглядових уроків, лабораторно-практичних робіт, консультацій, проводяться екзамени з дисциплін та даються настанови по вивченню навчального матеріалу на наступний навчальний рік. Після закінчення лабораторно-екзаменаційної сесії коледж видає заочникам довідки про результати сесії, які є документом для видачі грошового утримання за час перебування на сесії за місцем роботи заочника.
7. Організовує і проводить державні екзамени (захист дипломних проектів).

Студентам-заочникам, які успішно склали державні екзамени або захистили дипломний проект, видається диплом єдиного зразка.

Студентам, які з усіх дисциплін протягом всього терміну навчання (за матеріалами екзаменаційних сесій) мають 75% відмінних оцінок і решту не нижче «4», за умови складання державних екзаменів з усіх дисциплін (або захисту дипломного проекту) на відмінно, видаються дипломи з відзнакою.

Планування самостійної роботи

Заочно навчаючись, можна досягти успіхів за умови систематичної роботи над вивченням навчального матеріалу.

Заняття від випадку до випадку або заняття «штурмом», з довготривалими перервами не дають систематичних знань, матеріал недостатньо засвоюється, швидко забувається. Потрібно працювати в середньому по 2—З години щоденно.
Систематичність у роботі може бути досягнута тільки за умови вмілого планування і організації свого часу.
Кожному студенту-заочнику видається навчальний графік, який складається на 1 рік. Графік складено так, щоб до початку лабораторно-екзаменаційної сесії заочник вивчив у повному обсязі дисципліни, передбачені навчальним планом, склав усні заліки і виконав встановлену кількість контрольних робіт.
Ознайомившись з навчальним планом, термінами здачі заліків і виконання контрольних робіт, зі змістом навчальних завдань і методичних вказівок, складіть календарний розклад занять на місяць по тижнях і днях, вкажіть, які дисципліни та в які дні будете вивчати і повторювати. Рекомендується в один день вивчати 2—3 дисципліни, а також бажано виділяти для занять не тільки вечірній час, а й ранковий. Ранкові заняття більш продуктивні, тому на них слід планувати більш складні дисципліни.
Складайте розклад так, щоб заняття були різноманітні, щоб читання, розрахунки і розв'язування задач, практичні роботи чергувались між собою. Така різноманітність занять буде менше стомлювати.
Пам'ятайте, що кожній людині властиво забувати здобуті знання. Тому частіше повторюйте раніше вивчений матеріал.
Суворо дотримуйтесь розкладу, бережіть час, не переносьте роботу, яку можна зробити сьогодні, на завтра.

Робота з книгою

Перед вивченням тієї чи іншої дисципліни потрібно уважно ознайомитись із змістом навчальних завдань. Для цього уважно прочитайте відповідні розділи програми і методичні вказівки до них.

Методичні вказівки допомагають студенту-заочнику краще зрозуміти найбільш складні питання програми, виділити головне, вияснити, як користуватись підручником, як виконати практичну роботу. Рекомендуємо при вивченні матеріалу навчальних завдань дотримуватись такого порядку:

1. Ознайомитись з темою, метою завдання.
2. Вивчити основний матеріал за підручником.
3. Самостійно відповісти (бажано в письмовій формі) на питання для самоперевірки. Правильність відповідей перевіряйте за підручником.
4. Виконати практичні вправи.
5. Написати контрольну роботу (якщо вона передбачена)? перевірити її і надіслати в коледж. Якщо за матеріалом даного навчального завдання передбачено усний залік, періодично повторюйте предмет шляхом відповідей на питання для самоперевірки.

Робота над підручником — основа успішного заочного навчання, вона вимагає твердої послідовності.

Як читати підручник? 
Читання книги з метою вивчення дисципліни ніколи не обмежується одноразовим читанням.Працюючи над підручником, рекомендується прочитати спочатку весь розділ або параг¬раф книги. Потім слід читати другий раз, але по окремих частинах, вдумуючись в кожне питання, положення, щоб повністю зрозуміти прочитане. Якщо зустрічаються незрозумілі слова, окремі твердження, малюнки, формули, треба за допомогою словників, довідників вияснити незрозуміле. Глибоко і надовго можна засвоїти тільки те, що добре продумане і усвідомлене. Вчіться читати швидко: надто повільне читання призводить до розриву зв'язків між прочитаним. При повторному читанні рекомендується складати конспект. Записування прочитаного є одним із заходів, що сприяє закріпленню в пам'яті вивченого матеріалу. Записування прочитаного дисциплінує, навчає знайти головне, розвиває пам'ять і викликає необхідність самостійно мислити. Записи треба робити коротко, своїми словами, самостійно. Залежно від мети є різні види записування прочитаного.

ПЛАН

Планом зветься перелік основних питань, які розглядаються в даній роботі. План дає можливість вибрати матеріал, необхідний для вивчення теми, допомагає вивчити прочитане. План може бути простим і складним. Простий план — це перелік заголовків книг, які показують основні розділи всього твору або його частини. Часто зміст книги можна використати як простий план. Складний план може бути складений з простого, якщо кожен основний розділ буде вклю¬чати в себе підрозділи та конкретні питання, які в ньому висвітлюються.

ТЕЗИ

Тезами звуться короткі формулювання тих чи інших положень. Тези складаються у вигляді коротких відповідей на питання, поставлені планом. Тези можуть бути прості і складні. Прості тоді, коли положення записуються коротко, одним реченням, без пояснень . Складні тези містять у собі не тільки короткий запис певного положення, а й більш детальне роз'яснення даного питання та висновки, що випливають з нього. Зв'язок між тезами визначається порядко¬вою нумерацією їх, що дає можливість зро¬бити відповідні підсумки і висновки. Тези успішно використовуються при повторенні матеріалу.

КОНСПЕКТ

Якщо план дає перелік основних питань, які вивчаються, тези — короткі відповіді на них у вигляді стислих формулювань, то в кон¬спекті коротко записуються докази, факти, приклади, які доводять і роз'¬яснюють основне формулювання. Конспект являє собою короткий зв'язний пе¬реказ матеріалу, що вивчається, розчленова¬ний заголовками і підзаголовками. Конспект допомагає запам'ятати прочитане і в майбутньому відновити його в пам'яті. Матеріал, який конспектується, треба добре продумати, а записи проводити коротко, своїми словами, старанно слідкуючи, щоб не спотворити думки. Рекомендується записи проводити по пам'яті, а потім звіритись з книгою, чи правильно викладені думки. При опрацюванні підручників, де є графіки, схеми, таблиці, слід добре в них розібратись і головне з них зафіксувати в конспект. Не намагайтесь механічно, без глибокого розуміння, завчити формули, бо це не дає ба¬жаних наслідків. Старайтесь формулу осмислити, вивести самостійно. Часто конспект доводиться поширювати: вносити нові положення, докази, характерні приклади тощо. Тому для зручності рекомен¬дується сторінку зошита ділити на дві частини: ліву (більшу) і праву. Ліва частина сторінки служить для конспектування основного матеріалу, а права (менша) частина — для майбутніх доповнень. Конспектування не тільки сприяє запам'ятовуванню прочитаного, а й є найголовнішим прийомом самостійної роботи заочника над підручником. Щоб найдовше зберегти осмислений і вивчений матеріал у пам'яті, слід періодично його повторювати за складеним Вами конспектом. Рекомендується повторювані вивчений матеріал через 2—3 дні, потім через 4—5 днів, а пізніше двічі на місяць.
Систематичне повторення дозволяє економити час, бо затрати часу на повторення будуть постійно зменшуватись.
Не покладайтесь на свою пам'ять, яка б вона добра не була. Конспектуйте матеріал, який вивчаєте самостійно за підручником, до¬повнюйте свої конспекти, читаючи додаткову літературу, газети та журнали, на очно-групових заняттях, оглядових заняттях та консультаціях.

Виконання контрольних робіт

Контрольна робота — це складова частина навчального процесу.

Завдання контрольної роботи – систематизувати набуті студентом знання. Разом з тим контрольна робота дає можливість перевірити самостійну роботу студента-заочника і надати йому необхідну допомогу в підготовці до екзаменаційної сесії. 
До виконання контрольної роботи слід приступити тоді, коли складено конспект, а матеріал навчального завдання вивчений так, що студент-заочник може відповісти на програмні питання (питання для самоперевірки) без допомоги підручника.

Контрольна робота повинна відповідати таким вимогам:
1. Кожна робота обов’язково виконується в окремому зошиті чорнилом. На обкладинці зошита слід написати такий заголовок:
Контрольна робота
з дисципліни «назва дисципліни»
студента групи (назва групи)
заочного відділення
ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ»
(прізвище, ім’я, по батькові)
Шифр_________
2. Робота має бути виконана чорнилом одного кольору, акуратно і розбірливо.
3. Відповідь на кожне завдання слід записувати з нової сторінки.
4. Розв’язання завдань слід розташовувати в порядку номерів, вказаних у завданні, номери завдань слід вказувати перед умовою.
5. Умови завдання мають бути обов’язково переписані повністю в контрольний зошит; до геометричних завдань, крім того, додається встановлений короткий запис умови.
6. При оформленні записів в зошиті необхідно дотримуватись загальних вимог щодо культури їхнього ведення. Перерахуємо найважливіші з цих вимог:
• студенти повинні дотримуватись абзаців, будь яку нову думку слід починати з червоного рядка;
• важливі формули, рівність, визначення потрібно виділяти в окремі рядки;
• описуючи розв’язання задачі короткий запис умови виділяють від розв’язання і в кінці записується відповідь;
• серйозну увагу слід приділяти правильному написанню скорочених одиниць величин;
• необхідно правильно вживати математичні символи.
7. Розв’язання завдань повинно супроводжуватися короткими, але достатньо обґрунтованими поясненнями; слід зазначати формули, які були використані для розв’язання.
8. Креслення слід виконувати олівцем з використанням креслярських інструментів, дотримуючись масштабу.
9. В кінці роботи слід вказати літературу, якою ви користувались, проставити дату виконання роботи і підпис.
10. Якщо в роботі допущені недоліки і помилки, то студент повинен виконати всі вказівки викладача, зроблені в рецензії.
11. Контрольні роботи мають бути виконані в строк (відповідно до навчального плану - графіка).
12.Робота, виконана не за своїм варіантом, не зараховується і повертається студенту без оцінки.
13. Студенти, які не мають заліку з контрольної роботи, до екзамену не допускаються.
14. Під час екзамену зараховані контрольні роботи надаються викладачеві.

Здача усних заліків і написання класних контрольних робіт, замість домашніх, є більш активною формою допомоги заочникам в опрацюванні навчального матеріалу. Залік у значній мірі економить час, дає можливість повторити матеріал навчального завдання, систематизувати знання. Залік - не тільки перевірка знань: він носить навчальний характер і проводиться викладачем у присутності всього (або половини) складу групи. На заліку широко використовуються прилади та наочні посібники, що дає можливість більш глибоко осмислити навчальний матеріал. Під час заліку потрібно уважно слухати, аналізувати відповіді товаришів, намагатись знайти можливі помилки, неточності, виправляти їх. Якщо товариш на поставлене питання дав відповідь не повну, кожен заочник має право доповнити її. З предметів, які вимагають тренування в правильності письма та значних розрахунків, замість домашніх контрольних робіт виконуються класні контрольні роботи. Усні заліки і класні контрольні роботи проходять особливо успішно, коли заочники систематично відвідують і приймають активну участь у очно-групових заняттях, які організовує коледж. Додержуйтесь графіка.

Виконання пракичних робіт

Навчальні завдання передбачають самостійне виконання деяких практичних робіт.

Лабораторно-практичні роботи можна виконувати залежно від їх характеру безпосередньо на виробництві.
У методичних вказівках подається техніка виконання роботи або вказано літературу, де про це можна прочитати.
Про виконання практичної роботи потрібно скласти короткий звіт. У звіті вказується дисципліна і назва роботи та де вона виконувалась; техніка виконання роботи; розрахунки і результати виконаної роботи.
Звіти про виконання практичних робіт обов'язково подаються викладачу даної дисципліни на лабораторно-екзаменаційній сесії.

Очно-групові консультації

Студент-заочник повинен максимально використати можливість приймати участь в очно-групових консультаціях. Коледж проводить такі види консультацій:
усні групові консультації - студенти-заочники викликаються на певний час у призначене місце; цей вид консультацій проводиться за графіком, складеним заочним відділенням;
усні індивідуальні консультації - студент за власною ініціативою відвідує коледж для отримання роз'яснень незрозумілих питань;
письмові групові, коли коледж надсилає заочникам роз'яснення певних тем у письмовій формі;
Систематично відвідуйте усні групові консультації — вони в значній мірі допоможуть виконувати навчальний план.

Лабораторно-екзаменаційна сесія

Самостійна робота студента-заочника завершується лабораторно-екзаменаційною сесією.

Строки проведення сесій встановлюються відповідно до графіка навчального процесу і повідомляються заочникам заздалегідь. Про неможливість прибути на сесію з поважних причин потрібно повідомити заочне відділення. 
Прибувши на сесію, слід зареєструватись, вирішити питання про житло, ознайомитись з розкладом занять та екзаменів.
Відвідування всіх видів навчальних занять на лабораторно-екзаменаційній сесії обов'язкове для всіх студентів.
У кожній академічній групі призначається староста, який відповідає за порядок і дисципліну в групі, а також від імені групи з'ясовує різні організаційні та інші питання, які цікавлять студентів-заочників.
Кількість годин на заняття з дисципліни під час сесій відводиться з урахуванням самостійного вивчення дисципліни заочниками за рекомендованими її підручниками. Тому викладачі лише пояснюють найбільш складні для розуміння програмові теми, встановлюють зв'язок між темами, а також подають студентам-заочникам найновіші досягнення науки і передової практики. Отже, уроки на сесії аж ніяк не замінять систематичної самостійної роботи заочника дома. 
У період сесії студенти-заочники з метою поглиблення знань можуть проводити екскурсії на виставки, в музеї.

Екзамени складаються за розкладом у визначені дні й години. На них студент-заочник повинен з'явитися з заліковою книжкою, контрольними роботами і рецензіями на них, додатково виконаними вправами, завданнями, звітами про самостійне виконання практичних робіт.
Вносити в аудиторію, де проходять екзамени, будь-які записки, конспекти, книги заборонено. 
Заочник, що порушує порядок проведення екзаменів, позбавляється права складати їх.
Переведення студентів-заочників на старший курс та допуск до складання державних екзаменів оформляється наказом по коледжу після складання всіх екзаменів та заліків за навчальним планом для даного курсу. 
Відвідування настановчих занять обов'язкове для всіх студентів-заочників як новоприйнятих, так і переведених на наступний курс. Виїжджаючи на виробництво після закінчення лабораторно-екзаменаційної сесії, одержіть довідку про наслідки перебування на сесії, яка подається керівнику підприємства, де працює заочник, для одержання зарплати за час сесії.

Переддипломна практика

Перед від'їздом на переддипломну практику студенту-заочнику слід одержати в коледжі програму її проходження, щоденник-звіт, а також уважно прослухати інструктивні вказівки викладачів про проходження практики. 

Після закінчення практики щоденник - звіт, завірений керівником підприємства де заочник проходив практику, подається до коледжу. 
На початку сесії проводиться екзамен з переддипломної практики. Студенти-заочники, які відряджені на виробничу практику, але з будь-яких причин її не пройшли і не склали екзамену з практики, до державних екзаменів (захисту дипломних проектів) не допускаються.

Державні екзамени

До державних екзаменів (захисту дипломних проектів ) допускаються студенти-заочники, які повністю виконали навчальний план, склали семестрові екзамени та заліки, а також пройшли практичне навчання.

Перелік дисциплін, які виносяться на державні екзамени, визначається навчальним планом.
У доборі тем для дипломного проекту допускається участь заочників з тим, щоб забезпечити максимальний зв'язок дипломного проекту з діяльністю господарства, де працює заочник.
Найкращими будуть ті дипломні проекти, які носять реальний характер, тобто впроваджуються в практику, у виробництво.
Державні екзамени або захист дипломного проекту проводяться на відкритому засіданні комісії.
Результати екзамену або захисту дипломного проекту оголошуються після закритого засідання екзаменаційної комісії.
Заочник, який не склав державних екзаменів (або не захистив дипломного проекту), може бути допущений до повторного складання.
Повторне здавання державних екзаменів або повторний захист дипломного проекту в цей же навчальний рік не дозволяється.

Joomla Plugins Перегляди: 6133