uken
Open menu

Спеціальність "Правознавство"

Виробнича практика студентів-правознавців ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ» є невід'ємною складовою частиною навчального процесу і проводиться у відповідності до навчального плану підготовки молодшого спеціаліста-юриста. Її основною метою є поглиблення і закріплення знань, набутих у процесі навчання, розвиток навичок дослідної та практичної роботи і розв'язання прикладних завдань, набуття досвіду ділового спілкування, підготовка до самостійної роботи на посадах, що передбачені відповідною кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста-юриста.

У даний час основні бази практик представляють НК ПКП «Автоцентр» (Тарабака О.А.), ПСП «Україна» (Костерчук А.І.), ТОВ «Робуста - Агро - Інвест» (Осінній О.А.), ФОП Ярова С.В. (Ярова С.В.), ВАТ «Кам’янський» (Голубничий А.А.), ДП «Таврія - 2» ВАТ АПФ «Таврія» (Феодосов О.А.), Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (Коваленко В.І.), ПП «Євроінвест» (Горбенко А.І.), ДП ДГ «Асканійське» (Найдьонова В.А.) з якими укладено договори.

Для методичного забезпечення проведення виробничої практики на відділені «Правознавство» розроблена відповідна програма практик, затверджена директором НМЦ. В ній визначені вимоги до виробничих функцій, типових завдань та умінь студентів, які необхідні для успішного проходження практики.

Вона організована таким чином, щоб надати студентам необхідне уявлення про характер правовідносин у суспільній сфері, господарської та підприємницької діяльності, з'ясувати особливості їх прояву у різних сферах цієї діяльності, забезпечити засвоєння студентами системи правових норм та інститутів у їх взаємозв'язку і розвитку, максимально наблизити його до потреб наступної професійної діяльності випускників-юристів. Наприклад, студенти, серед іншого, що визначено навчальними програмами, повинні добре знати основні положення господарського права, напрями розвитку та структуру підприємницького права, поняття та значення основних категорій підприємницької діяльності, основні законодавчі та інші нормативно-правові документи, що регулюють відносини суб'єктів господарювання, організацію та порядок оподаткування суб'єктів господарювання, напрями антимонопольної політики держави, особливості регулювання підприємницьких відносин нормами конкурентного права тощо. Вони повинні уміти правильно тлумачити і застосовувати норми матеріального та процесуального права, готувати цивільно-правові документи з питань, які необхідні для розгляду спорів у господарських судах, узагальнювати інформацію щодо претензійно-позовної роботи органів господарювання та інші практичні питання юриста.

Беручи до уваги, що студенти будуть (із високим ступенем ймовірності) працювати в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, юридичних службах суб'єктів господарювання тощо, виробнича практика організована так, щоб студенти брали безпосередню участь у реалізації юридичними службами загальнообов'язкових для юриста будь-якого рівня вимог Загального положення про юридичну службу міністерства, організації, установи та підприємства, яке затверджено відповідною постановою Кабінету України в 1996 році.

При цьому студенти набувають практичних навичок у ході:

- ознайомлення зі структурою бази практики, її штатним розкладом та підпорядкуванням;
- ознайомлення з правилами та обов'язками юриста (фахівця) юридичного підрозділу, розподілом обов'язків між працівниками цього підрозділу;
- ознайомлення з планом роботи юридичної служби підрозділу, порядком його складання, затвердження та перевірки виконання;
- ознайомлення з основними локальними нормативними актами публічного і приватного права, зокрема установчими договорами, статутами, колективними угодами, правилами внутрішнього трудового розпорядку тощо;
- вивчення документів, що подаються на правову експертизу юридичній службі (юристу) та візуються ним;
- ознайомлення з порядком надання юридичних консультацій працівникам бази практики з питань, пов'язаних із виконанням ними своїх посадових обов'язків та з особистих питань;
- складання проектів договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку, претензій, пов'язаних із невиконанням або неналежним виконанням цивільно-правових договорів, відповідей на претензії, позовів, службових записок, доповідних та інших документів, що готуються юристом або з його участю;
- участі у проведенні правової експертизи документів та наданні юридичних консультацій тощо.

Всі ці та інші практичні питання вивчаються та опрацьовуються студентами в юридичних службах різних організацій і установ, що є базами практики, де проходять виробничу практику студенти.

Крім цього, студенти здобувають практичні навички юриста в Студентському інформаційно-консультативному центрі з юридичних питань «Гаряча лінія», де безкоштовно надають населенню м. Нова Каховка різні юридичні послуги, консультації з питань чинного законодавства, беруть участь у здійсненні захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприянні застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення правових документів,).

Результати проходження практики студенти щоденно фіксують у щоденниках-звітах з навчальної практики. Керівник бази практики готує характеристику на студента, в якій дає оцінку виконання студентом програми, враховуючи при цьому зміст щоденника і якість оформлення звіту.

Після закінчення практики вказані документи подаються студентом керівникові практики від навчального закладу.

Після розгляду документів керівником практики, захисту звіту з практики, здачі комплексного кваліфікаційного заліку, за рішенням комісії, кожному студенту виставляється диференційована оцінка за практику у відомості та заліковій книжці.

Мета виробничої практики полягає у застосуванні на практиці здобутих студентами теоретичних знань, напрацюванні ними навичок та вмінь роботи із процесуальними та іншими юридичними документами, підготовки проектів кримінально-процесуальних, цивільно-процесуальних документів для розгляду справ у судах, узагальнення інформації з питань претензійно-позовної роботи суб'єктів господарювання, підготовки пропозицій для покращення цієї роботи та інших практичних питань.

Студенти набувають практичних навичок в опрацюванні різних питань, пов'язаних із організацією діяльності суду, зокрема:

- питань роботи канцелярії суду (структура, склад і апарат місцевого суду; розподіл функціональних обов'язків між працівниками канцелярії; облік і розподіл вхідної кореспонденції; облік і реєстрація кримінальних і цивільних справ, справ про адміністративні правопорушення; порядок видачі копій документів; порядок ведення документів первинного статистичного обліку; порядок і строки апеляційного оскарження; коло осіб, які мають право подати апеляцію; порядок передачі судових справ, матеріалів про адміністративні правопорушення в архів тощо);
- питань роботи секретаря судових засідань (функціональні обов'язки секретаря судових засідань; порядок підготовки до розгляду судових справ; виклик у судове засідання свідків, експертів, перекладачів, потерпілих, підсудних; порядок ведення протоколу судового засідання тощо);
- питань, що вирішуються у судовому засіданні (попередній розгляд справи суддею; загальні положення судового розгляду; підготовча частина судового засідання; судове слідство; судові дебати і останнє слово підсудного; постановлення вироку та рішення суду тощо);
- питань, пов'язаних із виконавчим провадженням (порядок звернення вироку до виконання, порядок виконання судових рішень та вироків суду, порядок оформлення та направлення виконавчих проваджень; вимоги до виконавчих документів тощо);
- інших питань, що входять до компетенції суду (порядок визнання термінів зберігання справ та документів в архіві суду; порядок проходження цивільних справ у суді першої інстанції; строки апеляційного оскарження рішень, ухвал, вироків суду; строки касаційного оскарження рішень, ухвал, вироків суду; порядок направлення цивільних та кримінальних справ із апеляціями до апеляційної інстанції тощо).

Загалом предметна співпраця навчального закладу і баз практики у поточному році оцінена позитивно. Більшість студентів виконали завдання у повному обсязі й отримали відмінні оцінки.

Водночас, в організації виробничої практики майбутніх юристів є ще багато невикористаних резервів. Вони пов'язані з вирішенням низки нагальних завдань, що стоять перед цикловою комісією спеціальності «Правознавство» щодо поліпшення якості юридичної освіти.

Серед пріоритетних завдань подальшого вдосконалення юридичної освіти, значиться і завдання, пов'язане з виробленням механізму забезпечення студентів, котрі навчаються за юридичними спеціальностями місцями для проходження практики та працевлаштування випускників в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях.

Виходячи з того, що підготовка юристів і в подальшому буде мати господарську спеціалізацію, адміністрація навчального закладу вживає активних заходів щодо налагодження ділових зв'язків із авторитетними і надійними партнерами - юридичними особами (державної і недержавної форм власності), що забезпечують юридичне супроводження господарської та підприємницької діяльності. Особливо гострою є потреба цієї співпраці з господарськими судами, де, як відомо, найбільш повно набувається практичний досвід юриста.