Методична робота

Опубліковано: Вівторок, 27 березня 2012

Методичний кабінет ВСП «Новокаховського фахового коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» – це організаційна форма науково-методичної роботи з педагогічними працівниками. Він забезпечує управління двоєдиним педагогічним процесом, що складається з діяльності, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності викладачів, з одного боку, і якості навчання студентів – з іншого.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 • поглиблення знань з теорії і методики навчання та виховання, психології, етики; поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання;
 • науково-методичне забезпечення системи навчально-виховного процесу;
 • вивчення питань теорії і досягнень науки в галузі викладання предмета, володіння сучасною науковою методологією;
 • освоєння методики викладання даного предмета; випереджаючий розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих занять;
 • удосконалення методики застосування наочних посібників, технічних засобів навчання, дидактичних матеріалів;
 • впровадження у практику роботи педагогічних колективів досягнень психології й окремих методик передового педагогічного досвіду;
 • систематична інформація про нові методичні рекомендації, глибоке вивчення відповідних державних і нормативних документів.

 

icon pdfКомпетентності в РНП

 

icon pdfМетодичні рекомендації щодо розробки та оформлення НМКД

 

icon pdfПоложення про огляд-конкурс НМКД

 

icon pdfТехнологічна інструкція викладача щодо заповнення електронного журналу обліку навчальної роботи студентів академічної групи

 

icon wordЗміни до індивідуального плану викладача на карантин 2020

 

icon wordІнформаційна картка дистанційного навчання

 

icon pdfЗразок заповнення журналу

 

icon pdfЗразок РНП Спекцурс

 

icon pdfЗразок РНП Технології

 

icon wordШаблон РНП Спецкурс для ІІ курсу

 

icon wordШаблон РНП Технології для ІІ курсу

 

icon wordШаблон РНП Профільний предмет для ІІ курсу

 

icon pdfМетодичні вимоги до написання та оформлення методичних розробок педагогічних працівників для видання у ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ»

 

icon ppt Презентація "Методичні основи заняття" 

 

icon ppt Презентація "Методика створення портфоліо"

 

Загальні функції методичної роботи

1. ДІАГНОСТИЧНА: дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності викладачів та вимогами до їхньої професійної діяльності на рівні встановлених державних стандартів.
2. ВІДНОВЛЮЮЧА: передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти.
3. КОРИГУЮЧА: передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій.
4. КОМПЕНСАЦІЙНА: сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя.
5. ПРОГНОСТИЧНА: вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам в майбутньому.
6. МОДЕЛЮЮЧА: забезпечує розроблення перспектив і орієнтирів педагогічної діяльності.

 

Форми та методи підвищення кваліфікації

 • курси ФПК;
 • стажування на кафедрах університету, або на виробництві;
 • атестація;
 • вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи;
 • семінари, конференції;
 • школа молодого викладача.

 Методична робота:

 • підготовка методрозробок;
 • підготовка методрекомендацій;
 • методдоповідей;
 • робота зі спеціальною та методичною літературою.

 Основними завданнями діяльності методкабінету є:

 • створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників;
 • координація діяльності предметних (циклових) комісій, методичних (предметних) об'єднань і коледжу;
 • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій;
 • впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;
 • вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;
 • формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності викладачів коледжу, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних та спеціалізованиїх видань;
 • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності викладачів і студентів коледжу;
 • висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних працівників коледжу.


Навчально-методичні матеріали

 • Творчий звіт викладача за період від останньої атестації по теперішній час (за зразком).
 • Навчально-методичні матеріали теоретичних занять;
 • Навчально-методичні матеріали практичних занять;
 • Навчально-методичні матеріали семінарських занять; (при запланованих по робочій програмі семінарських заняттях)
 • Алгоритми практичних навиків з основного предмету;
 • Методичні розробки для самостійної позааудиторної роботи студентів (запланованих в робочій програмі);
 • Методичні рекомендації для студентів з будь-якої теми;
 • Методична доповідь з актуальної теми на погляд викладача.

 

 Критерії оцінки роботи викладача в період підготовки до атестації

I. Оцінка якості навчальної роботи.
1. Якість складання навчальних програм, планів роботи.
2. Знання предмету, професійна підготовка.
3. Якість викладання, навчально-методичне забезпечення викладання.
4. Якість знань студентів, проведення додаткових занять, консультацій.
5. Якість практичної підготовки студентів.

II. Оцінка якості виховної роботи.
1. Здійснення виховання на заняттях, зв'язок з життям, з сучасністю.
2. Якість планування виховної роботи, якість проведення виховних заходів.

III. Оцінка якості методичної роботи.
1.Участь в роботі циклових комісій, методичної ради.
2. Проведення відкритих занять.
3. Навчально-методичне забезпечення занять.
4. Написання рефератів, методичних розробок, статей, інструкцій, програм, навчальних посібників.
5.Виступи з доповідями , рефератами на педрадах, конференціях і т.д.

ІV. Оцінка рівня професійної підготовки.
1. Самоосвіта.
2. Відвідування занять інших викладачів, їх аналіз.
3. Підвищення кваліфікації на курсах ФПК, стажування.

V.Оцінка якості громадської активності.
1. Яку громадську роботу виконує, якість.

VІ. Оцінка соціально-психологічного статусу викладача в колективі.

 

Порядок складання характеристики діяльності педагогічних працівників та оформлення атестаційних листів.

Відповідно до пункту 3.4 Типового положення про атестацію педагогічних працівників керівник навчального закладу подає до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічних працівників, які атестуються, у міжатестаційний період. Атестаційна комісія розглядає всі надані характеристики та враховує їх під час заповнення атестаційних листів.

 

Рекомендації щодо складання характеристики діяльності педагогічного працівника.

Характеристика діяльності педагогічного працівника — це оцінка досягнень та результатів роботи педагогічного працівника у міжатестаційний період, тобто за п'ять років його роботи, яку дає керівник навчального закладу.
Якщо атестується кілька педагогічних працівників, то характеристики діяльності складають на кожного працівника окремо.

У характеристиці діяльності педагогічного працівника керівник навчального закладу зазначає:

 • навчальну роботу;
 • організаційну роботу;
 • методичну роботу;
 • виховну і громадську роботу.

Керівник навчального закладу обов'язково підписує характеристику діяльності педагогічного працівника. Педагогічний працівник не пізніше як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.
Якщо педагогічний працівник не погоджується зі змістом характеристики, він має право викласти свої аргументи щодо незгоди в усній чи письмовій формі як самому керівнику навчального закладу, так і членам атестаційної комісії.
Засідання атестаційної комісії можливе за відсутності педагогічного працівника, що атестується і якщо він дав на це згоду.

 

icon pdfПоложення про атестацію педагогічних працівників

За результатами атестації атестаційна комісія навчального закладу ухвалює такі рішення:

1) педагогічний працівник відповідає займаній посаді;
2) присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»);
3) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєній кваліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»);
4) присвоїти педагогічному працівнику педагогічне звання («викладач-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «старший викладач», «майстер виробничого навчання І категорії», «майстер виробничого навчання ІІ категорії»);
5) порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та/або педагогічного звання або про відповідність працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», та/або відповідність працівника раніше присвоєному педагогічному званню;
6) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєному педагогічному званню;
7) педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;
8) педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

 

Перегляди: 13458

Авторські права

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» заборонено.

Контакти

Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 1.

Телефон: +038 (05549) 9-07-10

e-mail: office@nkatk.com

Офіційний сайт: http://nkatk.com/

 baner tdatu  monBaner  baner dist navch  baner npc  baner biblioteka  baner el biblio    

baner nmc     baner uonoda     baner djerela     baner ugl     baner testuvannya