logo 150

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Виробничі практики

Випускник коледжу повинен досконало володіти своєю спеціальністю, мати широку теоретичну та експериментальну підготовку, бути вмілим виконавцем та організатором, здатним на практиці застосовувати набуті знання, постійно вчитися для вдосконалення свого фахового рівня.

Виробнича практика здобувачів освіти є одним із важливих видів навчальної роботи й здійснюється з метою набуття виробничих навичок приймати самостійно рішення у реальних виробничих умовах.

Виробнича практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, опановування професійним досвідом та готовності до самостійної діяльності. Саме тут здобувач освіти має можливість остаточно переконатися в правильності зробленого ним вибору. Під час виконання програми практичного навчання здобувач освіти має змогу перевірити рівень свої теоретичної підготовки. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання із фахових дисциплін, завершується формування бази фактичного матеріалу для виконання дипломного проєкту. Виробнича практика є невіддільною складовою професійної підготовки й проводиться на підприємствах та організаціях які відповідають певним вимогам.

Мета практики полягає у розширенні уявлення здобувача освіти про спеціальність та характер роботи за спеціальністю, закріпленні набутих за період навчання в коледжі теоретичних знань та навичок практичної та організаційної роботи в умовах конкретної установи.

Основна увага під час практики надається формуванню у здобувача освіти професійних практичних навичок, необхідних для самостійної роботи, для розв'язування конкретних завдань, удосконалення навичок.

 

Звіт завідувача навчально-виробничих практик ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ» за 2022-2023 н. р.

 

Графік проведення виробн практик у 2023-2024 н.р.

 

Інструкція щодо проведення виробничої практики студентів у дистанційній формі

 

Інструкція № 10-23 з техніки безпеки при проходженні виробничої практики студентами

 

Угода на проведення виробничої практики студентів ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Закордонна практика

Практичне навчання здобувачів освіти за кордоном - одна з форм проведення практичної підготовки, що бути компонентою освітньо-професійної програми підготовки фахівців для здобуття кваліфікаційного рівня і проводиться відповідно до Положення про проведення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02 травня 2023 року № 510; Положення про проведення практики студентів аграрних вищих навчальних закладів України за кордоном, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України 15.06.2005 N264; Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти, затвердженого Директором ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ» 30.11.2023р.

До участі у практичному навчанні за кордоном допускаються:

 • здобувачі освіти 2-3 курсів;
 • студенти, що успішно навчаються, беруть активну участь у громадському житті коледжу;
 • здобувачі освіти, що мають високий рівень знань з іноземної мови, що засвідчуються відповідним сертифікатом.

Відбір кандидатів для участі у міжнародних програмах практичного навчання за кордоном проводиться на основі відкритого конкурсу та висновків сторони що приймає.

Основними критеріями відбору осіб з-поміж охочих взяти участь у програмах практичного навчання за кордоном є:

 • успішність навчання (середній бал не менше 4.0);
 • фахове спрямування претендентів та висновок представників сторони що приймає ;
 • відсутність негативних проявів у побуті;
 • володіння іноземною мовою, що підтверджується відповідним сертифікатом;
 • громадська активність та соціальний стан кандидатів (діти-сироти, напівсироти, здобувачі освіти з багатодітних сімей - за поданням громадських організацій);
 • наявність закордонного паспорта;
 • наявність посвідчення водія автотранспортного засобу.

Залежно від конкретного напряму спеціальності підготовки здобувачів освіти та навчального плану визначається вид, тривалість і терміни проходження практичного навчання за кордоном.

 

Для того, щоб практика за кордоном стала для вас реальністю треба пройти певні кроки:

1. Оберіть бажану країну

Перегляньте програми практики та продумайте для чого вам потрібна практика за кордоном, який у вас досвід в сільському господарстві та підготуйтесь до співбесіди іноземною мовою.

2. Пройдіть співбесіду

За результатами співбесіди ви можете бути одразу відібрані для участі в програмі тої чи іншої практики, і в такому разі вам слід переходити до наступного етапу.

Якщо за результатами співбесіди вам було рекомендовано покращити рівень володіння іноземною мовою, або практичні навички, то вас запросять на наступні співбесіду.

Використайте наданий час для того, щоб виправити недоліки.

3. Підготуйте комплект документів

Відповідно до обраної вами програми, вам буде надано перелік документів які необхідно підготувати для участі в програмі практики за кордоном. Рекомендуємо заздалегідь отримати закордонний паспорт. Відділ міжнародних зв’язків завжди допоможе вам з підготовкою необхідних документів. Вам також треба заповнити анкету, заяву на участь в програмі практики за кордоном та отримати дозвіл директора коледжу на таку практику.

4. Отримайте розміщення

Як тільки ви надали координатори програми повний комплект документів, починається пошук місця практики за вашими вимогами.

Як тільки таке місце буде знайдено, ви отримаєте повідомлення від координатора з інформацією про ваше розміщення - тобто місце, термін та умови практики. Цю інформацію ви маєте повідомити зав. НВП для подальшого оформлення документів.

5. Погодьте вашу практику з завідувачем відділення

На цьому етапі вам треба остаточно погодити з зав. відділення термін практики та, можливо, питання дострокової здачі сесії. Після цього зав. НВП подає перший наказ щодо вашої участі в програмі практики за кордоном.

6. Вирушайте на практику

Всі формальності вирішені й ви готові їхати на практику. Щасливої дороги та нових вражень і досвіду!

7. По завершенні практики повідомте про ваше повернення

Ви маєте повернутись в Україну та стати до навчання відповідно до дати практики затвердженої наказом директора коледжу. В перший день після вашого повернення повідомте куратора, зав. з НВП та зав. відділення про повернення, надайте звіт про практику.

 

Положення про проведення практики студентів аграрних вищих навчальних закладів України за кордоном

 

Заява на проходження виробничої практики

 

Анкета кандидата на проходження закордонної практики

 

Розписка

Наскрізні програми практичного навчання

Наскрізна програма практики здобувачів освіти є основним навчально-методичним документом, який визначає усі аспекти проведення практик. Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практик, їх системність, неперервність і послідовність навчання здобувачів освіти.

Наскрізна програма практик – це основний нормативний та навчально-методичний документ коледжу, який визначає концептуальні засади практичної підготовки фахівця відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, регламентує послідовність, тривалість і терміни проведення різних видів практик відповідно до навчального плану, визначає цілі, завдання та місце кожного виду практики в структурно-логічній схемі підготовки фахівця.

Мета та завдання наскрізної програми практики здобувачів освіти полягає в узагальненні та структуруванні усіх етапів професійної підготовки майбутніх фахівців:

 • формування стійкого професійного інтересу до обраної спеціальності;
 • ознайомлення зі специфікою і змістом роботи та створення уявлень про спеціальність як сфери майбутньої діяльності та утвердження професійних умінь і навичок.

Зміст наскрізної програми практики здобувачів освіти включає програми всіх етапів навчальної та виробничої практик.

 

Наскрізна програма практичного навчання 073 Менеджмент 2023
Наскрізна програма практичного навчання 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2023
Наскрізна програма практичного навчання 081 Право 2023
Наскрізна програма практичного навчання 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2023
Наскрізна програма практичного навчання 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 2023
Наскрізна програма практичного навчання 193 Геодезія та землеустрій 2023
Наскрізна програма практичного навчання 208 Агроінженерія 2023

Бази практик

Перелік усіх видів практик для кожної освітньо-професійної програми, їх форми, тривалість і строки проведення визначаються в навчальних планах. Зміст і послідовність практик, відповідні форми звітності визначаються програмою практичної підготовки, яка розробляється відповідно до навчального плану.

Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях усіх організаційно-правових форм і форм власності (базах практики) або з використанням власної матеріально-технічної бази (наявними лабораторіями, навчально-дослідним господарством, полігонами та навчально-виробничою майстернею), що забезпечують практичну підготовку, включаючи виробниче навчання.

Для якісної підготовки фахових молодших бакалаврів за останні роки створено дві сучасні навчальні лабораторії на спеціальності 208 Агроінженерія та полігон для спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Виробнича практика проводиться згідно з укладеними двосторонніми угодами між коледжем та провідними підприємствами Херсонської або інших областей, що забезпечує якісну підготовку майбутніх фахівців і набуття ними практичних навичок і вмінь.

Здобувачі фахової передвищої освіти з дозволу відповідних циклових комісій можуть самостійно підбирати для себе місце проходження практики (базу практики) і пропонувати його керівнику практики закладу фахової передвищої освіти.

Здобувачі фахової передвищої освіти, які поєднують навчання з роботою, можуть проходити практичну підготовку шляхом навчання на робочому місці у процесі виконання посадових обов’язків, якщо це забезпечує виконання програми практики.

Тривалість та терміни проходження студентами практик визначаються графіком освітнього процесу.

 

Перелік базових підприємств спеціальностей

Базові підприємства практик 2023-2024 н.р.

208 «Агроінженерія»
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
193 «Геодезія та землеустрій»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
073 «Менеджмент»
151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
081 «Право»

Базові підприємства практик 2022-2023 н.р.

208 «Агроінженерія»
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
193 «Геодезія та землеустрій»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
073 «Менеджмент»
151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
081 «Право»

Організація дуальної форми здобуття освіти

На час воєнного стану та перебування території Херсонської області під окупацією країни агресора, пілотний проєкт «Про дуальну форму здобування фахової передвищої освіти у ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного» призупинений. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.04.2022 року № 387, з метою збереження життя та здоров я громадян України, а також створення безпечного освітнього середовища, організацію здобування освіти, освітнього процесу в умовах воєнного стану, Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» був переміщений на базу Кропивницького аграрного фахового коледжу. 

Основне завдання впровадження елементів дуальної форми навчання – усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання у ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ». Навчання з елементами дуальної освіти існує вже понад три роки.

Дуальна освіта у коледжі здійснюється відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №660-р від 19.09.2018 року «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти», проєкту Положення «Про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти».

З 2019 року заклад бере участь у пілотному проєкті Міністерства освіти і науки України щодо реалізації дуальної форми здобуття вищої освіти.

Кожного року не менше як три студенти різних спеціальностей обирають ДФЗО як основний вид навчання.

Елементи дуальної освіти присутні й при проходженні студентами різних видів виробничих практик. Технологічні та переддипломні практики студенти проходять на виробництві. Керівники практик розробляють щоденники-звіти, з врахуванням усіх вимог, які дозволяють студентам отримати відповідні навички та практичні вміння, пройшовши весь виробничий процес, вивчивши діяльність усіх структурних підрозділів.

З цією метою між коледжем та провідними підприємствами укладаються двосторонні угоди про співпрацю, що дозволяють студентам проходити дуальне навчання, практичне навчання, а викладачам та майстрам виробничого навчання – стажування на виробництві.

Робота щодо запровадження дуальної форми здобуття освіти триває і набуває постійного і системного характеру, напрацьовується необхідний досвід, створюються методичні документи, налагоджуються необхідні виробничі зв’язки. При цьому проводиться систематична роз’яснювальна робота зі студентами щодо переваг навчання за дуальною формою здобуття освіти. 

Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти
Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти (МОН)
Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти у ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

  Заходь з мобільного

qr site nkatk

Авторські права

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» заборонено.

Контакти

Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Горького, 1.

Телефон: +38 (05549) 9-07-10
e-mail: office@nkatk.com

Офіційний сайт: https://nkatk.com/

Контакти переміщення

Коледж тимчасово переміщений за адресою:

25031, Україна, м. Кропивницький,
пр. Університетський, 7/2.

Телефони: +38 (099) 099-55-56
                   +38 (067) 439-50-10