Open menu

Організація освітнього процесу в коледжі здійснюється навчальними підрозділами:

    * 3 відділення денної форми навчання;
    * заочне відділення;
    * 7 циклових комісій.

Навчання студентів в коледжі здійснюється на підставі ліцензії про надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію кожного напряму, спеціальності та коледжу в цілому за наступними формами:

    * денна (очна);
    * заочна (дистанційна).

Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки (спеціальності), є навчальний план.

Навчальний план – це нормативний документ коледжу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчання, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю, а також усі види практик.

Освітній процес у коледжі здійснюється в таких формах:
    * навчальні заняття;
    * виконання індивідуальних завдань;
    * самостійна робота студента;
    * практична підготовка;
    * контрольні заходи.

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про освіту», мовою освітнього процесу у ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» є державна мова.

16 січня 2021 року, набула чинності стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Державна мова використовується в межах освітнього процесу, під час проведення навчальних занять (крім занять із навчальних дисциплін, які, згідно з освітньо-професійною програмою, викладаються іноземними мовами), у спілкуванні викладачів, іншого персоналу коледжу як зі здобувачами освіти, так і між собою (листи МОН № 1-9-581 від 17.09.19 року «Про застосування державної мови в освітньому процесі» та від 01.02.2018 року № 1/9-74 «Лист щодо застосування української мови в освітній галузі»).