Open menu

Перелік усіх видів практик для кожної освітньо-професійної програми, їх форми, тривалість і строки проведення визначаються в навчальних планах. Зміст і послідовність практик, відповідні форми звітності визначаються програмою практичної підготовки, яка розробляється відповідно до навчального плану.

Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях усіх організаційно-правових форм і форм власності (базах практики) або з використанням власної матеріально-технічної бази (наявними лабораторіями, навчально-дослідним господарством, полігонами та навчально-виробничою майстернею), що забезпечують практичну підготовку, включаючи виробниче навчання.

Для якісної підготовки фахових молодших бакалаврів за останні роки створено дві сучасні навчальні лабораторії на спеціальності 208 Агроінженерія та полігон для спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Виробнича практика проводиться згідно з укладеними двосторонніми угодами між коледжем та провідними підприємствами Херсонської або інших областей, що забезпечує якісну підготовку майбутніх фахівців і набуття ними практичних навичок і вмінь.

Здобувачі фахової передвищої освіти з дозволу відповідних циклових комісій можуть самостійно підбирати для себе місце проходження практики (базу практики) і пропонувати його керівнику практики закладу фахової передвищої освіти.

Здобувачі фахової передвищої освіти, які поєднують навчання з роботою, можуть проходити практичну підготовку шляхом навчання на робочому місці у процесі виконання посадових обов’язків, якщо це забезпечує виконання програми практики.

Тривалість та терміни проходження студентами практик визначаються графіком освітнього процесу.

 

Перелік базових підприємств спеціальностей

 

208 «Агроінженерія»
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
193 «Геодезія та землеустрій»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
073 «Менеджмент»
151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
081 «Право»