Open menu

Політика забезпечення якості освіти у ВСП «Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» передбачає визначення основних стратегічних напрямків освітньої діяльності, з метою підготовки фаховий молодших бакалаврів відповідно до національних та європейських стандартів.

 

Стратегія внутрішнього забезпечення якості освіти:
- відповідає призначеності й середовищу організації та підтримує її стратегічний напрямок;
- надає основу для встановлення цілей у сфері якості;
- містить зобов’язання задовольняти вимоги до якісної освітньої діяльності;
- містить системний підхід до удосконалення системи управління якістю.

 

Політика коледжу у сфері внутрішнього забезпечення якості освіти є складовою його стратегічного менеджменту. Політика є публічною та відкритою для всіх учасників освітнього процесу, а також інших зацікавлених сторін. Вона реалізується через внутрішні процеси забезпечення якості із залученням усіх структурних підрозділів закладу освіти та учасників освітнього процесу.

 

Система передбачає здійснення таких процедур і заходів:
– удосконалення планування освітньої діяльності;
– затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітньо-професійних програм;
– підвищення якості підготовки контингенту здобувачів освіти;
– посилення кадрового потенціалу коледжу;
– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти;
– розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
– забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу;
– створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.